มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

สถานสงเคราะห์เด็ก

Click here for the English version

กฎและข้อบังคับของการเข้ามาในหมู่บ้าน

จะต้องปฏิบัติตามกฎและแนวทางต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขของเด็ก ๆ :