มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

สถานสงเคราะห์เด็ก

Click here for the English version

วัตถุประสงค์หลัก

วัตถุประสงค์หลัก
 • ปกป้องเด็กในจังหวัดภูเก็ตจากการถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีภัยหรือตกอยู่ในอันตรายทันที
 • แจ้งเด็กและชุมชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
 • จัดการศึกษาและให้การบริการด้านสาธารณสุขแก่เด็กด้อยโอกาส
 • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
 • เพื่อปกป้องและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิใน 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
 • จัดให้มีที่พักและความคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กยากไร้เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นในสภาพที่ดีและต่อมาได้อยู่ร่วมในสังคมปกติได้
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพเด็กและการคุ้มครองเด็กโดยการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ และ องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
 • ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และสภากาชาดไทยในการคุ้มครองเด็กและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงาน

หมายเหตุ

ถึงผู้อุปถัมภ์และเพื่อน ๆ 
บางครั้งเราถูกเรียกว่า "สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า" 

อันที่จริงแล้วเราเป็น สถานสงเคราะห์ เด็กที่มิได้มีแค่เด็กกำพร้าอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นแต่ เรายังได้ สงเคราะห์เด็กอื่นๆที่เป็นเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสงเคราะห์อีกด้วย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยเด็กบางส่วนก็ยังมีครอบครัวอยู่ แต่ครอบครัวของตัวเด็กเองไม่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมด้วยเหตุผลต่างๆกัน หรือสำหรับเด็กบางคนไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัยแม้กับญาติในการอยู่อาศัย มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายก็ ให้การดูแลอุปถัมภ์แบบครอบครัวในระยะสั้นและระยะ

ยาวซึ่งเรามีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็กแห่งประเทศไทย เด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลของเราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวแบบไทย ภายใน หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

หลายครอบครัวที่ยากจนได้ฝาก ลูกให้ สถาบันต่าง ๆดูแลโดยเชื่อว่าจะดีสำหรับเด็ก แต่จริงๆแล้ว การเลี้ยงดูที่หลากหลายอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อเด็กๆ เหล่านั้นได้เช่นกัน และบางครั้งก็ส่งผลเสียต่อการพัฒนาการของเด็กอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ของเราที่หมู่บ้านเด็กตะวันฉายได้มีการตรวจสอบความพร้อมของครอบครัวของเด็กเสมอและเรามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะส่งเด็ก ๆ คืนสู่ครอบครัวที่เหลืออยู่ที่มีความพร้อมจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับชีวิตครอบครัวปกติในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่วงใย

โดยปกติ เราอนุญาติให้ผู้ปกครองเด็กๆสามารถเยี่ยมเด็ก ๆ ที่หมู่บ้าน
ได้ตามกำหนดเวลาและเราอนุญาตให้เด็กได้กลับบ้านเพื่ออยู่กั
บรอบครัวในช่วงบางสุดสัปดาห์

คณะกรรมการมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

 • นางสาวศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล
  ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
 • นางวิไลวรรณ ดีเนล
  กรรมการ และ ผู้ปกครองสวัดิภาพ 
 • นายแฟรงค์ ไมเคิล คูเทอร์
  กรรมการ และรองประธาน 
 • นายฟรีดริค 'แซม' ฟาวม่า
  กรรมการ และ เลขานุการ  
 • นายเดวิด แวน-แซนท์
  กรรมการ และ เหรัญญิก 
 • นายฟรังโก้ เฟอร์รี่
  กรรมการ 
 • นางสาววนิดา หงษ์หยก
  กรรมการ 
 • นางสาวกัญญ์วรา เชื้ออ่อน
  กรรมการ (รอแต่งตั้ง)
 • นายโทมัส ก็อทชอล์ค
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
Board Of Directors 2020